---
Zoeken in Stadsdeel West
Pad tot huidige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan GWL Terrein, stadsdeel West, gemeente Amsterdam

16 juli 2013

In het kort

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West , gemeente Amsterdam, maakt bekend dat het bestemmingsplan GWL Terrein door de stadsdeelraad van stadsdeel West op 25 juni 2013 gewijzigd is vastgesteld. De stadsdeelraad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.


Het dagelijks bestuur van stadsdeel West , gemeente Amsterdam, maakt bekend dat het bestemmingsplan GWL Terrein door de stadsdeelraad van stadsdeel West op 25 juni 2013 gewijzigd is vastgesteld. De stadsdeelraad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 juli 2013, tot het einde van de ondergenoemde beroepstermijn, ter inzage bij het loket vergunning in het stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250 te Amsterdam. Het loket is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, op dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1208BPSTD-VG01

Het plangebied van het bestemmingsplan "GWL Terrein" wordt begrensd door: de Haarlemmerweg aan de noordkant; de Waterkeringweg en de Waterpoortweg aan de westkant; de Van Hogendorpstraat aan de zuidkant; de Van Hallstraat aan de oostkant.

Het plan is grotendeels conserverend van aard; in het gebied worden geen majeure veranderingen beoogd. Slechts een enkele verruiming van een bestemming en de mogelijkheid om op te toppen zijn opgenomen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Naar aanleiding van zienswijzen:

  • aan artikel 5, lid 5.1, wordt onder vernummering van de subleden d-k, een sublid d toegevoegd luidende: "maximaal één vestiging horeca van categorie 5 per appartementsrecht";
  • aan artikel 6, lid 6.2.5, wordt onder doornummering van sub d. toegevoegd sub d en e, luidende: "d. voor dakopbouwen moet een minimale afstand tot de voor- en achtergevel worden aangehouden van 3 meter indien de afstand tussen het betreffende bestemmingsvlak en het meest nabij gelegen bestemmingsvlak Wonen, Gemengd-2, Gemengd-3 danwel een buiten de grenzen van dit bestemmingsplan gelegen bestaande woning minder dan 20 meter bedraagt; e. de bepaling als bedoeld onder d geldt niet voor de bouwdelen waar een maximum bouwhoogte van 12 meter geldt;";
  • aan artikel 13, lid 13.2.5, wordt onder doornummering van sub d. toegevoegd sub d en e, luidende: "d. voor dakopbouwen moet een minimale afstand tot de voor- en achtergevel worden aangehouden van 3 meter indien de afstand tussen het betreffende bestemmingsvlak en het meest nabij gelegen bestemmingsvlak Wonen, Gemengd-2, Gemengd-3 danwel een buiten de grenzen van dit bestemmingsplan gelegen bestaande woning minder dan 20 meter bedraagt; e. de bepaling als bedoeld onder d geldt niet voor de bouwdelen waar een maximum bouwhoogte van 12 meter geldt;";
  • aan artikel 13, lid 13.2.5, wordt een sublid g. toegevoegd, luidende: "de onder f. opgenomen voorwaarde geldt niet voor die delen van een bouwblok met een maximum bouwhoogte van 15 meter die minder dan de helft van de oppervlak vormen van het grondvlak";
  • aan artikel 6, lid 6.1, wordt een sub f toegevoegd (met duurnummering van de overige subs), luidende: "kinderopvangvoorziening in alle bouwlagen, uitsluitend ter plaatse van de Van Hallstraat 10;"
  • artikel 6, lid 6.4.1, wordt gewijzigd waarbij de bestaande tekst is voorzien van een opsomming sub a en een sub b is toegevoegd, luidende: "In afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de Van Hallstraat 10 een kinderopvangvoorziening toegestaan met een maximum bruto vloeroppervlak van 550 m2."

Ambtshalve wijzigingen:

  • de twee noordoostelijk gelegen blokken met de bestemming Gemengd-3 worden voorzien van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - dak".

Beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de door de stadsdeelraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, dan wel via het bovengenoemde digitaal loket.

Amsterdam, 17 juli 2013

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel West,

Secretaris,

F. Claasen

Voorzitter,

mw. M.M. Kuitenbrouwer